חברת החשמל

 

חברת החשמל והסביבה

עיקרי מדיניות חברת החשמל לשמירה על הסביבה

 •  שילוב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה ובכלל זה בתהליכי קבלת    החלטות.
 • תכנון ותפעול המתקנים תוך הקפדה על הפחתה מתמשכת של ההשפעות  הסביבתיות בהתחשב בעקרונות הפיתוח המקיים, תוך אימוץ הטכנולוגיות
  המוכחות והכלכליות הטובות ביותר.
 • אימוץ אמות מידה סביבתיות מתקדמות מוכחות, גם בהיעדר חוקים ותקנות.
 • שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע: קרקע, אויר, מים ודלקים.
 • צמצום ומחזור פסולת ותוצרי לוואי.
 • שילוב שיקולים נופיים, מרחביים וסביבתיים בתכנון מיתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים.
 • קיום דו-שיח פתוח ושקוף עם הציבור, בכל הנוגע לתכניות שיש להן השלכות סביבתיות.
 • צמצום פליטת גזי חממה, ברוח האמנות הבינלאומיות להן שותפה מדינת ישראל, על ידי הגדלת נצילות תחנות כוח, הרחבת השימוש בדלקים ובמקורות
  אנרגיה ידידותיים לסביבה ועידוד החיסכון בחשמל.
 • פעילות משותפת עם גורמים סביבתיים, ממלכתיים ציבוריים ובינלאומיים,
  לרבות השתתפות במחקרים סביבתיים, בפיתוח ובייזום טכנולוגיות מתקדמות.
 • הטמעת ערכי סביבה בתרבות הארגונית, הגברת המודעות והמחויבות
  הסביבתית של עובדי החברה ושילוב נושאי סביבה בפעילותה בקהילה.
Print Footer Image