חברת החשמל

 

קשרי משקיעים

לתקופה ינואר-דצמבר 2013

​במיליוני ₪ מותאמים לשקל חדש של חודש דצמבר 2013 

​נתונים מאזניים ​ליום 31 בדצמבר 2013 ​ליום 31 בדצמבר 2012
סך המאזן​ 85,924​ 89,720​
רכוש שוטף​ 12,799​ 15,047​
רכוש לא שוטף​ 7,456​ 9079​
רכוש קבוע​ 65,669​ 65,594​
התחייבויות שוטפות​ 11,714​ 15,241​
התחייבויות לא שוטפות​ 59,399​ 59,012​
הון עצמי​ 14,811​ 15,467​
 

 

 

​נתונים מדוח רווח והפסד ​לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013 ​לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012
הכנסות​ 27,656​ 28,320​
רווח מהפעלת מערכת החשמל​ 3,400​ 4,878​
רווח מפעולות רגילות​ 1,362​ 1,393​
הוצאות מימון נטו​ 2,170​ 2,691
רווח (הפסד) נקי​ (936)​ (1004)​
 

 

הודעות מהבורסה


Print Footer Image