חברת החשמל לישראל - לוגו
 

רשימת ועדות הדירקטוריון

ועדת ביקורת

 תחום עיסוקה:
 • תפקידים וסמכויות המוקנים לוועדה מכח חוק החברות וחוקים אחרים.
 • דנה בדו"חות ביקורת.
 • ממליצה על אישור תוכנית העבודה של המבקר הפנימי.
 • דנה בכל מקרה חריג או לפי הנדרש ע"י יו"ר דירקטוריון, יו"ר ועדה, המנכ"ל או המבקר הפנימי.
 • דנה ועוקבת אחר הטיפול בתלונות עובדים ותלונות הציבור.
האצלת סמכויות: לוועדה סמכויות המואצלות ע"פ החוק.
 
 
 

ועדת התקשרויות ונכסים

תחום עיסוקה:
 • אישור התקשרות עם יועצים בהיקף העולה על 500 אלף $.
 • אישור מימושי אופציות או התקשרויות המשך אשר מעלות את שווי ההתקשרות המצטבר מעל 5 מיליון $.
 • אישור התקשרות עם ספק אשר הצעתו אינה הזולה ביותר.
 • קביעת מדיניות רכישה ומכירה של נכסים.
 • אישור השקעות בנכסים שונים במסגרת התקציבים של החברה.
 • אישור פרויקטים ספציפיים בתחום הנכסים של החברה

האצלת סמכויות: הואצלה סמכות אישור סופי בתחום עיסוק

 
 

ועדת תקציב ניהול פיננסי וניהול סיכונים

 תחום עיסוקה:
 • הלוואות ותזרימי מזומנים.
 • דנה במישורים העקרוניים של המדיניות הכספית של החברה (הפרשות לפנסיה, עסקאות כספיות שונות).
 • הנפקות בארץ ובחו"ל.
 • ניהול סיכונים וחשיפות של החברה לרבות בנושא מט"ח, ריבית, סחורות, דלקים וכו'.

האצלת סמכויות: אין האצלת סמכויות. ממליצה בפני הדירקטוריון.

 
 
 

ועדת משאבי אנוש וארגון

 תחום עיסוקה:
 • דנה בתפיסה העקרונית של ארגון החברה, הגדרת תפקידים מרכזיים וכד'.
 • ממליצה על אישור מינוי בכירים.
 • דנה במדיניות השכר.
 • בוחנת את נהלי החברה, והתאמתם למדיניות הנקבעת ע"י הדירקטוריון.
 • דנה בנושאי כוח אדם.
האצלת סמכויות: אין האצלת סמכויות. ממליצה בפני הדירקטוריון.
 

 

ועדת אחריות תאגידית

 תחום עיסוקה:
 • מערכת היחסים בין דירקטוריון החברה וההנהלה.
 • גיבוש קוד אתי לחברה.
 • מטפלת בכל הקשור בהיבט הציבורי של הפעלת יחידות הייצור באספקט של איכות הסביבה, תקנים, רישוי וכד'.
 • דנה בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך, והשלכותיו על החברה.
 • דנה בהערכות החברה ליישום תכנית אכיפה פנימית.

האצלת סמכויות: אין האצלת סמכויות. ממליצה בפני הדירקטוריון.

 
 

ועדת פיתוח עסקי, שיווק ושירות

תחום עיסוקה:
 • עוסקת בנושא יזום עסקי בארץ ובחו"ל .
 • דנה בפרויקטי ק.ר.ט (קידום רעיונות טכנולוגיים).
 • מלווה את החברה בכל הקשור למיזם התקשורת.

האצלת סמכויות:  אין האצלת סמכויות ממליצה בפני הדירקטוריון

 
 

ועדת רגולציה

תחום עיסוקה:

הוועדה עוסקת במערכת היחסים ההדדית שבין החברה לגופים הרגולטוריים הממונים עליה, בכללם רשות החשמל (החלטות הרשות ומדיניות קביעת התעריף) וגופי תכנון ובניה, משרד התשתיות, הממונה על ההגבלים העסקיים וכו'.

האצלת סמכויות:  אין האצלת סמכויות ממליצה בפני הדירקטוריון

וועדת משנה לשיתוף פעולה אזורי + וועדת פיתוח עסקי 

 

וועדת בחינת הדוחות הכספיים

 

וועדת אסטרטגיה, שינוי מבני ותדמית:

 • גיבוש חזון חברת החשמל בהתאם לתנאים בהם החברה פועלת ובהתאם למדיניות הנקבעת בדירקטוריון.
 • גיבוש תכנית אסטרטגית לחברה, תוך התחשבות בכל הגורמים הרלוונטיים, ותוך שמירה על גמישות תפעולית וניהולית בסביבה העסקית בה היא פועלת. במסגרת זו מבצעת בקרה אחר פעילותו של צוות ההנהלה שהוקם לגיבוש התכנית האסטרטגית של החברה.
 • ליווי נושא השינוי המבני.
 • טיפול בתדמית החברה.
 
האצלת סמכויות:  אין האצלת סמכויות ממליצה בפני הדירקטוריון
אישור התקשרויות אשר שווין עולה על 5 מיליון $.