חברת החשמל
חברת החשמל לישראל - לוגו
 

מקדם ההספק

 סוגי ציוד מסוימים, בעיקר מנועים, צורכים בנוסף לצריכת החשמל הרגילה (האקטיבית), אנרגיה נוספת הנובעת מתכונותיהם החשמליות בזרם חילופין. אנרגיה זו מכונה אנרגיה ראקטיבית.
 
בניגוד לאנרגיה האקטיבית, המשמשת בפועל להפעלת הציוד והמכשירים השונים, האנרגיה הראקטיבית אינה ניתנת לניצול אצל הלקוח. יתרה מכך, היא מגדילה את העומס במערכות הייצור, המסירה והחלוקה וגורמת לאיבודי אנרגיה במערכת.
 
מערכת אספקת החשמל מתוכננת לעמוד בהיקף מסוים של אנרגיה אקטיבית, וצריכת אנרגיה ראקטיבית באה על חשבון האנרגיה האקטיבית.
 
כדי למנוע צריכת אנרגיה ראקטיבית בלתי מבוקרת, נקבע יחס מרבי בין שני סוגי אנרגיה אלה. אצל לקוחות גדולים יחסית מותקן מונה מיוחד, לצריכת האנרגיה הראקטיבית, ובאמצעות נוסחאות מתאימות מחושב היחס בין שני סוגי האנרגיה.
נתון זה מופיע בחשבון החשמל תחת השם: מקדם ההספק.
מונים למדידת צריכת אנרגיה ראקטיבית מותקנים אצל כל הלקוחות המקבלים אספקה במתח עליון ובמתח גבוה, וכן אצל לקוחות המקבלים אספקה במתח נמוך מגודל חיבור של 3X100 אמפר ומעלה.

 

תוספת התשלום בגין מקדם הספק נמוך

מקדם ההספק התקני שנקבע לחברת החשמל הוא 0.92.
בלוח שלהלן, מפורט התעריף לתוספת שתיכלל בחשבון החשמל, עבור סטייה של כל 0.001 בין מקדם ההספק שנמדד במונה הלקוח לבין הנתונים בלוח זה.

 
אספקה במתח נמוך​ ​תוספת לחשבון החשמל לכל 0.001 עד ל- 0.92
 0.92 > מקדם ההספק ≥ 0.80​ 0.100%​
0.80 > מקדם ההספק  ≥ 0.70​ 0.125%​
0.70 > מקדם ההספק​ 0.150%​
  
אספקה במתח גבוה​ ​תוספת לחשבון החשמל לכל 0.001 עד ל- 0.90
 0.90 > מקדם ההספק ≥ 0.78​ 0.100%​
0.78 > מקדם ההספק  ≥ 0.68​ 0.125%​
0.68 > מקדם ההספק​ 0.150%​
 
אספקה במתח עליון​ ​תוספת לחשבון החשמל לכל 0.001 עד ל- 0.87
 0.87 > מקדם ההספק ≥ 0.75​ 0.100%​
0.75 > מקדם ההספק  ≥ 0.65​ 0.125%​
0.65 > מקדם ההספק​ 0.150%​
 
 

גם אם נכללת בחשבון החשמל תוספת תשלום בגין מקדם הספק נמוך כאמור לעיל, אין הדבר פוטר את הלקוח מהחובה לשפר את מקדם ההספק. מומלץ לפנות לחשמלאי בעל רישיון מתאים, לבדיקת/להתקנת מערכת או התקן לשיפור מקדם ההספק והקטנת עלויות השימוש בחשמל.