חברת החשמל
 

חברת החשמל והסביבה

עיקרי מדיניות חברת החשמל לשמירה על הסביבה

 •  שילוב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה ובכלל זה בתהליכי קבלת    החלטות.
 • תכנון ותפעול המתקנים תוך הקפדה על הפחתה מתמשכת של ההשפעות  הסביבתיות בהתחשב בעקרונות הפיתוח המקיים, תוך אימוץ הטכנולוגיות
  המוכחות והכלכליות הטובות ביותר.
 • אימוץ אמות מידה סביבתיות מתקדמות מוכחות, גם בהיעדר חוקים ותקנות.
 • שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע: קרקע, אויר, מים ודלקים.
 • צמצום ומחזור פסולת ותוצרי לוואי.
 • שילוב שיקולים נופיים, מרחביים וסביבתיים בתכנון מיתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים.
 • קיום דו-שיח פתוח ושקוף עם הציבור, בכל הנוגע לתכניות שיש להן השלכות סביבתיות.
 • צמצום פליטת גזי חממה, ברוח האמנות הבינלאומיות להן שותפה מדינת ישראל, על ידי הגדלת נצילות תחנות כוח, הרחבת השימוש בדלקים ובמקורות
  אנרגיה ידידותיים לסביבה ועידוד החיסכון בחשמל.
 • פעילות משותפת עם גורמים סביבתיים, ממלכתיים ציבוריים ובינלאומיים,
  לרבות השתתפות במחקרים סביבתיים, בפיתוח ובייזום טכנולוגיות מתקדמות.
 • הטמעת ערכי סביבה בתרבות הארגונית, הגברת המודעות והמחויבות
  הסביבתית של עובדי החברה ושילוב נושאי סביבה בפעילותה בקהילה.

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות