חברת החשמל
 

חופש המידע

באפשרותך לקבל מידע המצוי ברשות חברת החשמל בהתאם להוראות  חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 ותקנותיו.

 

 
 
 

דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע - לשנת 2010

דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע - לשנת 2009

 
 • מהו חוק חופש המידע

 • הנחיות מנהליות שהחברה פועלת על פיהן

 • הקוד האתי

 • מסירת מידע על איכות הסביבה

 • מה כדאי לברר לפני הגשת בקשה לקבלת מידע מחברת החשמל

 • ממונה על העמדת מידע לציבור - מה תפקידו

 • כיצד פונים

 • מהן אגרות שכרוכות בקבלת מידע

 • איך נטפל בבקשה

חוק חופש המידע  

חוק חופש המידע נכנס לתוקף ב 29 במאי 1998. תכליתו של החוק להוות מכשיר לגילוי מידע המצוי בידי רשויות השלטון אשר על פי טבעו מוחזק בידיהן בנאמנות לטובת הציבור. מתן מידע לציבור נועד לקדם את ערכי הדמוקרטיה, לאפשר לאזרח ליטול חלק פעיל בשיח הציבורי ולשפר את פעולת הממשל.

רשויות השלטון מוגדרות בסעיף 2 לחוק חופש המידע כ "רשות ציבורית". על אלה נמנים משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, בתי המשפט, הכנסת, מבקר המדינה וגופים אחרים. מאז אוגוסט 2008 הוחל חוק חופש המידע גם על החברות הממשלתיות ובכללן חברת החשמל.

נקודת המוצא של החוק היא, כי בכפוף לאינטרסים מוגנים המפורטים בחוק, זכאי האזרח לקבל כל מידע המצוי בידי הרשות, מבלי לנמק מהו הצורך בקבלת המידע. המדובר במידע כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד אותו לצרכיו של מבקש המידע. 

 

הנחיות מנהלתיות שהחברה פועלת על פיהן

סעיף 6 (א) לחוק חופש המידע קובע  : "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להם נגיעה או חשיבות לציבור". הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה. להנחיות אלה שמות שונים : נוהל, הנחיות, מדיניות, קווי פעולה, הוראות ועוד. הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור חייבות בפרסום ועליהן להיות חשופות לעיון. חובת הפרסום נגזרת מעיקרון שלטון החוק, מאופי המשטר הדמוקרטי ומכללי הצדק הטבעי.

 

נהלים

 

הקוד האתי

הקוד האתי של חברת החשמל מנחה ומכוון את עובדי החברה ומנהליה בפעילותם היום-יומית, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. הקוד האתי משמש מפת דרכים פשוטה וברורה לכלל העובדים, הוא משקף את ערכי החברה ומהווה חלק מהתרבות הארגונית שלה. הקוד מעודד קיום דיאלוג הוגן ומפרה עם כל בעלי העניין (לקוחות, ספקים, עובדים, קהילה, בעלי מניות) ומסייע לחברה להגשים את מטרותיה.
 
 
 
 
 

מסירת מידע על איכות הסביבה

ביום 4.3.2009 פורסמו ברשומות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט – 2009. על פי תקנות אלו על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור באתר האינטרנט שלה ובמקומות נוספים שיקבעו על ידי השר להגנת הסביבה מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה. בסעיף 6א(א) לחוק חופש המידע הוגדר מהו מידע על איכות הסביבה : " מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או הושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש ריח וקרינה שלא ברשות היחיד".

 

נגישות

יו"ר ועדת היגוי - צביקה חרפק, סמנכ"ל חטיבת ארגון לוגסיטיקה ומל"ח
רכזי נגישות:
 • הנגשה פיזית - יוסי הדר - אגף האספקה
 • הנגשת השירות - רוברט לורבר - אגף השיווק
 
 
 

מה כדאי לברר לפני הגשת בקשה לקבלת מידע מחברת החשמל ?

כדאי לברר האם הנושא בתחום אחריותה של חברת החשמל.

כדאי לברר האם הנושא פורסם בעבר או הועמד לעיון הציבור.

 
 
 

הממונה על העמדת מידע לציבור – מה תפקידו ?

בהתאם לדרישת החוק מינה מנכ"ל חברת החשמל ממונה על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל העמדת מידע לציבור. בקשות לקבלת מידע מועברות לטיפול הממונה ולמתן החלטה : למסור את המידע המבוקש, למסור אותו באופן חלקי, לא למסור את המידע מאחד הטעמים המנויים בחוק. לאחר מתן החלטה בבקשה ישיב הממונה למבקש המידע בכתב,  בצורה מנומקת. במקרה של סירוב למסירת מידע זכאי מבקש המידע לעתור כנגד ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

 

 

כיצד פונים ? 

את הבקשה ניתן להפנות באמצעות הממונה על יישום חוק חופש המידע, שפרטיו יצוינו להלן :

עו"ד אהוד קרמר                                            ‏‏         
הממונה על יישום חוק חופש המידע
חברת החשמל
רחוב נתיב האור 1, ת"ד 10 חיפה 3100001

טל' : 076-8637811
נייד: 0523-997581
פקס : 072-3477811
   
בנוסף,ניתן לפנות לבעלי תפקידים בכירים בחברה - לדרכי התקשרות
  
 
 

מהן האגרות שכרוכות בקבלת מידע ?   

מגיש בקשה לקבלת מידע ישלם "אגרת בקשה" בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999.
 
לנוסח תקנות האגרות החדשות מאתר היחידה הממשלתית לחופש המידע -
 
 
 

איך נטפל בבקשה ?

נאתר את המידע המבוקש.

נודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ – 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתנו בבקשתו. אם נחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, נמסור את המידע בהקדם ולא יאוחר מ – 15 ימים ממועד ההחלטה, בכפוף לתשלום האגרה.

 

​ ​

חברת חשמל

EN

מידע על תקלות

אפשרויות דיווח נוספות

פנו אלינו

חברת חשמל ברשתות חברתיות