שלום לך

חברת החשמל
 

זכאות לתשלום מופחת בחשבון החשמל - חברת החשמל

בהתאם לתקנות שקבע שר האנרגיה, נקבעו 11 קבוצות של זכאים לתשלום מופחת בחשבון החשמל. היכנסו כדי לדעת אם אתם גם אתם זכאים.

 
11 הקבוצות הן: 

 1.  צרכנים הזכאים לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 – בתחולה מ-27.6.2007.
  על-פי ביטוח לאומי: 
  צרכן מעל גיל פרישה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת אזרח ותיק או שאירים, בתוספת  השלמת הכנסה. ההנחה לקבוצה זו מוענקת מה-27.6.2007 ואילך.

 2. צרכנים שמקבלים תגמולים לפי סעיף 4 א או 4 ג' 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4 ג' או 4 ד' לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 - בתחולה מ-20.9.2010 .
  על-פי הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר
  : ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל לפי הכנסה, "נזקק" ו"נצרך" בשמם הקודם. ההנחה לקבוצה זו מוענקת מה-20.9.2010 ואילך.

 3. צרכנים שמקבלים קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 – בתחולה מ-20.7.2011.
  על-פי ביטוח לאומי:
  צרכן המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת אזרח ותיק עם תוספת המשלימה לגובה קצבת הנכות שקיבל לפני גיל פרישה (לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי). ההנחה לקבוצה זו מוענקת מה- 20.7.2011.

 4. צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה 3(ב) ו-(ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט–1978 - בתחולה מ-1.5.2012.
  על-פי ביטוח לאומי: צרכן המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור 112% ומעלה. 

 5.  צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010, למעט לפי פרט 12 לתוספת הראשונה, בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות האמורות - בתחולה מ- 1.5.2012.
  על-פי ביטוח לאומי: צרכן המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה לילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו. מקבלי קצבת ילד נכה מסיבות אחרות אינם זכאים להנחה.

 6. צרכן הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 - בתחולה מ-1.5.2012.
  על-פי ביטוח לאומי: צרכן המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת סיעוד ברמה 5 או 6.

 7. צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק של מקום   מגוריו ממקום שירותו; בסעיף זה, "יוצא צבא", "פקודות הצבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 - בתחולה מ- 1.5.2012.

 8. צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, להורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב–1992, שעמו ובהחזקתו שלושה ילדים לפחות - בתחולה מ- 1.5.2012
  על-פי ביטוח לאומי: צרכן שהוא הורה עצמאי (משפחה חד הורית) עם 3 ילדים ומעלה המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה או דמי מזונות.

 9. צרכן הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972, למשפחה שעמה ובהחזקתה ארבעה ילדים לפחות - בתחולה מ- 1.5.2012.
   על-פי ביטוח לאומי: משפחה עם 4 ילדים ומעלה המקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה או דמי מזונות. 

 10. נכי-צה"ל-  צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ-50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון – בתחולה מ-20.12.2015

 11.  נפגעי פעולות איבה -  צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי החוק האמור שדרגת נכותו נמוכה מ-50% והוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון – בתחולה מ-20.12.2015.
 
הגוף המוסמך לקביעת הזכאות להנחה (המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר או צה"ל, או משרד הביטחון, בהתאם לקבוצה) שולח לזכאי הודעה בדבר זכאותו להנחה, ולאחר מכן מעביר את פרטיו לחברת החשמל (שם, מס' תעודת זהות, תאריך תחילת זכאות).
 
על מנת ליהנות מהזכאות להנחה כאמור, על הזכאי להנחה להיות צרכן רשום בחברת החשמל (עם שם + מס' תעודת-זהות). לפיכך, אם הינך נמנה על אחת הקבוצות  שלעיל , אך אינך מקבל את התשלום המופחת בחשבונות החשמל השוטפים – אנא הודיע/י על כך למרכז השירות הטלפוני 103 של חברת החשמל (שיחת חינם מטלפון קווי של בזק או הוט), כדי שנוכל להסדיר ולעדכן את פרטיך, את רישומך כצרכן, במידת הנדרש, ואת התשלום המופחת.
 

הבהרות : 

 • "ילד נכה "  - (קבוצה מס' 5 לעיל) - שגילו פחות מ-18 שנים ו-3 חודשים : הביטוח הלאומי שולח הודעה בנושא להורה המקבל את הקצבה בגין ילד נכה.   על-מנת שתתקבל ההנחה בחשבון החשמל, הורה זה יוודא כי החוזה בחברת החשמל רשום על-שמו (שם+מס' תעודת-זהות).
 • מעל גיל 18 שנים ו-3 חודשים : עם הגיע הילד לגיל 18 שנים ו-3 חודשים, זכאותו בביטוח הלאומי נבדקת מחדש. במידה שיימצא שהוא זכאי להנחה, יועברו פרטי הזכאי לחברת החשמל (שם+מס' תעודת-זהות), כזכאי להנחה במסגרת קבוצת "שירותים מיוחדים" (קבוצה מס' 4 לעיל).

  במקרה כזה, על-מנת שתתקבל ההנחה בחשבון החשמל -  
  הזכאי  או ההורה יפעלו לרישום החוזה בחברת החשמל על-שם  הזכאי  (שם+מס'   תעודת-זהות), באמצעות פניה למרכז השירות הטלפוני 103 (שיחת-חינם מטלפון קווי או הוט).
 • "נכי-צה"ל" ו"נפגעי פעולות איבה" (קבוצות מס' 10 ו-11)– אושרו התקנות להוספת 2 הקבוצות למקבלי ההנחה בחשבון החשמל. מועד התחולה ל- 2 הקבוצות החדשות: 20.12.2015. רשימות הזכאים להנחה תועברנה לחברת החשמל לא לפני מועד התחולה (20.12.2015). זכאי להנחה שפרטיו יכללו ברשימה שתועבר ורשום על-שמו חוזה בחברת החשמל (בשימוש למגורים) יקבל את ההנחה אוטומטית, רטרואקטיבית ממועד תחילת הזכאות כפי שיועבר בקובץ הזכאים ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי.
 
למניעת ספקות יובהר, כי במקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין הקבוע בדין, הוראות הדין הן שגוברות
 
 
 
 
 Reduced payment of electricity bills for who entitled b
y law
 
​​