שלום לך

חברת החשמל
 

תעריף קיבולת

על-פי החלטת רשות החשמל, הגוף המפקח על חברת החשמל והקובע את תעריפי החשמל בישראל, החל מינואר 2019 יושמה שיטת תעריף חדשה, אשר במהותה מקצה בצורה שוויונית יותר את עלויות הקמת תשתיות החשמל בין כלל הלקוחות.
במדינות העולם מקובל לקבוע מבנה תעריף הכולל חיוב בגין קיבולת בנוסף לחיוב בגין צריכת החשמל. השינויים שחלו במשק בשנים האחרונות, שצפויים להימשך ולהתגבר בשנים הבאות,  מביאים לצורך לבצע את השינוי במבנה התעריפים גם בארץ, כדי להפחית תופעות של  סבסוד צולב בין צרכנים.
לדוגמה, נציין:
  • הגדלת היקף הצריכה של יצרנים עצמיים (צרכנים הצורכים ממתקן ייצור הנמצא בחצרם). צרכנים אלה הינם בעלי חיבור לרשת החשמל, דהיינו, נבנתה תשתית לצורך חיבורם לרשת, אבל היקף הצריכה שלהם מהרשת קטן, למרות קיומה של רשת וחיבור המאפשר להם צריכת חשמל מלאה במקרה של אי פעילות מתקן הייצור העצמי בחצרים.
  • מתקנים פוטו-וולטאיים לצריכה עצמית, המפחיתים את צריכת החשמל של הצרכנים מרשת החשמל בחלק מהשעות בלבד. היות וביתרת השעות הם צורכים בהיקף מלא, הרשת והחיבור אליהם מאפשר צריכה מלאה.
  • תוכניות להתייעלות אנרגטית המקטינות צריכה מרשת קיימת.
כל אלה גורמים לכך שעלויות הרשת, שהושקעו כדי לספק אנרגיה גם לצרכנים אלה, אינן מוחזרות, ומוטלות על הצרכנים האחרים. דהיינו, צרכנים אלו עלולים להיו מסובסדים באמצעות תעריפי הצריכה של הצרכנים האחרים.
על מנת למנוע את הסבסוד הצולב, קבעה הרשות כי חלק מהעלויות הקבועות יגבו באמצעות תשלום קיבולת לפי גודל החיבור של הצרכן, המומר מערכי אמפר לערכי KVA.